Política de Privacitat i Protecció de Dades

GENERAL:

Als efectes de el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, S.L., l’informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, S.L., a tenor de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’acceptació ample de dita Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per dit mitjà. En tot cas, serà d’aplicació a aquest respecte, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, en especial, en el que es refereix a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals. Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, S.L., posa al seu coneixement l’existència d’uns fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, titularitat de Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, S.L. per les finalitats pròpies de gestió, comunicació e informació. Els citats fitxers es troben inscrits al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al que pot accedir l’usuari per comprovar la situació dels mateixos.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

Ramon Bergada Mecanització d´Oficines, S.L., ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

AMBIT D’APLICACIÓ:

L’estructura de fitxers, equips i sistemes d’informació amb l’objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de Ramon Bergadà Mecanització d´Oficines, S.L., que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti. Tot el personal contractat per Ramon Bergadà Mecanització d´Oficines, S.L. i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per Ramon Bergadà Mecanització d´Oficines, S.L.

RECOLLIDA DE DADES:

L’acceptació de les presents condicions, precisa de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina Web. Al moment que un usuari es registra en el lloc web, o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliaris, i els relatius a les seves compres i formes de pagament, són incorporats a la nostra base de dades per tramitar la comanda, i romanen disponibles per a consulta de l’usuari. Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran ser exercitats per l’usuari, o qui a est representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a Ramon Bergada Mecanització d´Oficines, S.L., C/ Recs, 26, 43201 Reus – Tarragona, Espanya. No obstant això podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

CONSENTIMENT:

L’usuari presta el seu consentiment per a que Ramon Bergadà Mecanització d´Oficines, S.L. pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats. Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment exprés al fet que les seves dades puguin ser utilitzats per Ramon Bergada Mecanització d´Oficines, S.L. per a l’enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions electròniques, dels seus productes i serveis per a empreses (material d’oficina, mobiliari, productes i serveis informàtics i internet, i disseny i desenvolupament web), a través de qualssevol de les seves marques comercials i llocs web de la seva propietat. L’emplenament del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Ramon Bergada Mecanització d´Oficines, S.L., implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Ramon Bergada Mecanització d´Oficines, S.L.. Al temps de la petició d’aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

CESSIÓ A TERCERS:

Ramon Bergada Mecanització d´Oficines, S.L. no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client. Per al compliment dels seus serveis, Ramon Bergada Mecanització d´Oficines, S.L., facilitarà el nom i cognoms, adreça i número de telèfon dels usuaris a les empreses de transport que col·laboren amb l’entitat per a la prestació del servei.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Ramon Bergadà Mecanització d´Oficines, S.L. i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Ramon Bergada Mecanització d´Oficines, S.L. a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió. Recomanem al client que no faciliti a tercer algun la seva identificació, contrasenya o nombres de referència que Ramon Bergadà Mecanització d´Oficines, S.L. pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre Ramon Bergadà Mecanització d´Oficines, S.L. i el client es preservi en totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS A LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb el objectiu de adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació de dita modificació a la pàgina Web de Ramon Bergadà Mecanització d´Oficines, S.L.. Ramon Bergada Mecanització d´Oficines, S.L., a tenor de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per dita mitjana. En tot cas, serà aplicable referent a això, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.